Hírek

Elérhetőségek

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve (teljes név), székhelye, postai címe, telefon- és faxszáma, központi elektronikus levélcíme, a honlap URL-je, az ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége, a vezető neve, ügyfélfogadás rendje.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.1.II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével), elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.1.III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A szerv és szervezeti egységek vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím).

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

1.2.I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv, szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának URL-je, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.3.I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik. A gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása, képviselőjének neve, a szerv részesedésének mértéke.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.4. Közalapítványok

1.4.I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja, az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosításával. A közalapítványok székhelye, tagjainak felsorolása

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.5.Lapok

1.5.I. Közzétételi egység: Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőségének és kiadójának, főszerkesztőjének a neve, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím).

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe, az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.7. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye, a szerv vezetője, honlapjának elérhetősége.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege, és az azt tartalmazó önálló dokumentumok. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása. A feladatokat helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jelentetni.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe. Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges ügyleírások felsorolása.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege az alapvető eljárási szabályo k, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az eljárást meg indító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő), az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről, a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, díjának és az abból adott kedvezmények mértéke, az igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás. Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke. Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, az adatokhoz való hozzáférés módja és az adatokról való másolatkészítés költségei.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témájának leírása, a hozzáférés módja, fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye. Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A képviselő-testület döntései előkészítésének rendjét, a döntésben való állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések helyét és a látogathatóságának rendjét az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám).

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói.

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága.

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje.

A testületi szerv üléseinek napirendje.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

A testületi szerv döntéseinek felsorolása.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza. Döntésenkénti bontásban és a döntések elérhetőségének biztosításával

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok. Minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól.

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk, A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

Frissítés: Folyamatosan

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények, a hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.

Frissítés: Folyamatosan

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,az illetékes szervezeti egység neve, szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme), valamint az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista, a közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.1.II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.1.III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai időrendben.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.1.IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.1.V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

3.2.II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói.

  • Nincs releváns adat!

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

3.2.III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói.

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

3.3. Működés

3.3.I. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.3.II. Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja, összege, kedvezményezettjeinek neve, a támogatási program megvalósítási helye, támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

3.3.III. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

3.3.IV. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.3.V. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.3.VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések, a dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.3.VII. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről, az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával